🩵 BL컬러 | 산뜻하고 화사한 색감


🖤 VTG컬러 | 빈티지하고 분위기 있는 색감


🤍 WT컬러 | 물빠진 엘레강스한 색감


*본식스냅 대표지정 시간당 $200

허니문스냅 대표지정 시간당 $100

*원본전체 다른색감당 추가당 $500C&Y 카할라호텔

📷 🩵🖤🤍 https://lecielhawaii.zenfolio.com/f37026551

🎥 https://youtu.be/SeiwGgtpRbI?si=m1CEEQQgI2hzXtrR


J&C 카할라호텔

📷 🩵🖤🤍 https://lecielhawaii.zenfolio.com/f713523917

🎥 https://youtu.be/tRTAOsp_9Xk?si=nWCud4OGVyEqHhGZ


C&J 카할라호텔

📷 🩵 https://lecielhawaii.zenfolio.com/f960013372

🎥 https://youtu.be/04N7DWG5K8A?si=MNavjEdxI1B49CsX


L&S LILJESTRAND HOUSE

📷 🤍 https://lecielhawaii.zenfolio.com/p302936651

🎥 https://youtu.be/HHBAOf35JVs?si=dgXSxlfV3h2IwRYp


C&J 파라다이스코브 크리스탈채플

📷 🩵🖤🤍 https://lecielhawaii.zenfolio.com/f397104095

📷 https://lecielhawaii.zenfolio.com/p80738884


K&C 파라다이스코브 오션가든

📷 🖤 https://lecielhawaii.zenfolio.com/p901128642

🎥 https://youtu.be/v-d5ju6uGxk?si=7V_e60VbwoyXfGB8


포시즌오아후

📷 🖤 https://lecielhawaii.zenfolio.com/p636359168


쿠알로아랜치KP

📷 🖤 https://lecielhawaii.zenfolio.com/p612948593